ระบบพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - ออนไลน์ (e-Tax) : โดย!..สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ|++ 
× หน้าแรก จัดการอัพโหลดไฟล์ คู่มือ ออกจากระบบ

ระบบพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - ออนไลน์ (e-Tax)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร.02-2885511, 02-288-5576, 02-2885582
เลือกประเภทบุคลากร
กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 
เลือกรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี รายงานสถิติการให้บริการ 983 ครั้ง