ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
Certificate Preview
การอบรมโครงการติดตามนักเรียนที่มีภาวะความเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน ผ่านระบบออนไลน์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 ก.ย. 2566
Certificate Preview
วิทยากรการอบรมระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Content Center สพม.ชัยภูมิ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 26 ก.ค. 2566
Certificate Preview
การอบรมระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Content Center สพม.ชัยภูมิ (Online)
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 26 ก.ค. 2566
Certificate Preview
การอบรมระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Content Center สพม.ชัยภูมิ (On-Site)
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 26 ก.ค. 2566
Certificate Preview
การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuty Plan) พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นเมิตรกับสิ่งแวดล้อม "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ"
กลุ่มอำนวยการ 3 ส.ค. 2566
Certificate Preview
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา สพม.ชัยภูมิ กิจกรรมการอบรมพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ และการอบรมพัฒนาการผลิตสื่อสร้างสรรค์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23 ส.ค. 2566