ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

การอบรมระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Content Center สพม.ชัยภูมิ (Online)

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล เลขที่เกียรติบัตร ดาวน์โหลด