ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuty Plan) พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นเมิตรกับสิ่งแวดล้อม "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ"

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล เลขที่เกียรติบัตร ดาวน์โหลด