ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
Certificate Preview
การอบรมพัฒนาผู้รับผิดชอบระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 19 เม.ย. 2567
Certificate Preview
การอบรมพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ และอบรมพัฒนาการผลิตสื่อสร้างสรรค์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 27 เม.ย. 2567
Certificate Preview
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 25 มี.ค. 2567