ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
Certificate Preview
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา สพม.ชัยภูมิ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 24 มี.ค. 2566
Certificate Preview
การอบรมด้านพัสดุและการบันทึกข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 28 พ.ย. 2565
Certificate Preview
การอบรมด้านการเงิน และการบัญชี สำหรับผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 29 พ.ย. 2565