เริ่มนับเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2566
การให้บริการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมทั้งหมด
ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567
ต.ค. ก.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนข้าราชการออนไลน์ (ระบบเดิม) 5,597 8,857 5,292 6,023 5,021 604 12 4 0 0 0 0 31,410
ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน เงินค่าจ้าง และเงินบำนาญออนไลน์ (ระบบใหม่) 0 0 0 0 9 8,275 6,784 7,007 0 0 0 0 22,075
ระบบพิมพ์สลิปเงินบำนาญออนไลน์ (ระบบเดิม) 541 653 517 672 798 29 0 0 0 0 0 0 3,210
ระบบพิมพ์หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ออนไลน์ (ระบบใหม่) 0 0 0 0 945 1,432 231 15 0 0 0 0 2,623
ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนพนักงานราชการและอัตราจ้างออนไลน์ (ระบบเดิม) 455 344 223 289 383 41 0 0 0 0 0 0 1,735
ระบบพิมพ์หนังสือรับรองภาษีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญออนไลน์ (ระบบเดิม) 10 12 26 432 813 11 3 0 0 0 0 0 1,307
ระบบพิมพ์รายการโอนเงินสวัสดิการออนไลน์ 9 20 36 18 20 50 6 2 0 0 0 0 161
รวมทั้งหมด 6,612 9,886 6,094 7,434 7,989 10,442 7,036 7,028 0 0 0 0 62,521