เริ่มนับเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2566
การให้บริการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมทั้งหมด
ปี พ.ศ. 2565 ปี พ.ศ. 2566
ต.ค. ก.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนข้าราชการออนไลน์ 0 0 0 0 0 4186 4255 9738 5590 4303 4739 0 32811
ระบบพิมพ์สลิปเงินบำนาญออนไลน์ 0 0 0 0 0 349 509 552 536 397 415 0 2758
ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนพนักงานราชการและอัตราจ้างออนไลน์ 0 0 0 0 0 482 290 383 384 269 375 0 2183
ระบบพิมพ์หนังสือรับรองภาษีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญออนไลน์ 0 0 0 0 0 819 264 43 29 17 13 0 1185
ระบบพิมพ์หนังสือรับรองภาษีพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่อัตราจ้างออนไลน์ 0 0 0 0 0 230 21 8 10 9 0 0 278
ระบบพิมพ์รายการโอนเงินสวัสดิการออนไลน์ 0 0 0 0 0 14 16 16 30 7 37 0 120
รวมทั้งหมด 0 0 0 0 0 6080 5355 10740 6579 5002 5579 0 39335