เริ่มนับเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2566
การให้บริการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมทั้งหมด
ปี พ.ศ. 2565 ปี พ.ศ. 2566
ต.ค. ก.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนข้าราชการออนไลน์ 0 0 0 0 0 3224 0 0 0 0 0 0 3224
ระบบพิมพ์หนังสือรับรองภาษีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญออนไลน์ 0 0 0 0 0 499 0 0 0 0 0 0 499
ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนพนักงานราชการและอัตราจ้างออนไลน์ 0 0 0 0 0 315 0 0 0 0 0 0 315
ระบบพิมพ์สลิปเงินบำนาญออนไลน์ 0 0 0 0 0 302 0 0 0 0 0 0 302
ระบบพิมพ์หนังสือรับรองภาษีพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่อัตราจ้างออนไลน์ 0 0 0 0 0 192 0 0 0 0 0 0 192
ระบบพิมพ์รายการโอนเงินสวัสดิการออนไลน์ 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14
รวมทั้งหมด 0 0 0 0 0 4546 0 0 0 0 0 0 4546