ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA - สพม.ชัยภูมิ

กรุณาระบุปีการศึกษาและภาคเรียน

32,369

นักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติม

997

ห้องเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

1,658

ครูทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติม

แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียน จำแนกตามเพศ

เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ
ชาย 14,149 43.71
หญิง 18,220 56.29

แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น

ระดับชั้น นร.ชาย นร.หญิง จำนวน (คน)
ม.1 2,823 3,208 6,031
ม.2 2,711 3,056 5,767
ม.3 2,542 2,996 5,538
รวม ม.ต้น 8,076 9,260 17,336
ม.4 2,225 3,023 5,248
ม.5 2,004 3,003 5,007
ม.6 1,844 2,934 4,778
รวม ม.ปลาย 6,073 8,960 15,033
รวมทั้งหมด 14,149 18,220 32,369

แผนภูมิแสดงจำนวนห้องเรียน

ระดับชั้น จำนวน (ห้อง)
ระดับชั้น ม.1 174
ระดับชั้น ม.2 175
ระดับชั้น ม.3 175
รวมระดับ ม.ต้น 524
ระดับชั้น ม.4 158
ระดับชั้น ม.5 157
ระดับชั้น ม.6 158
รวมระดับ ม.ปลาย 473
รวมทั้งหมด 997

แผนภูมิเส้นแสดงการเปลี่ยนแปลงจำนวนนักเรียนในทุกรอบ DMC

แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนด้อยโอกาส

ประเภท จำนวน (คน) ร้อยละ
นักเรียนปกติ 17,725 54.76
นักเรียนด้อยโอกาส 14,644 45.24
รวมทั้งหมด

แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามประเภท

ประเภทความด้อยโอกาส จำนวน (คน) ร้อยละ
ถูกทอดทิ้ง 6 0.02
ยากจน (มากเป็นพิเศษ) 14,308 43.25
กำพร้า 28 0.09
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 11 0.03
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท 291 0.9
รวมทั้งหมด

แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนพิการ จำแนกตามประเภทความพิการ

ประเภท จำนวน (คน) ร้อยละ
ความพิการทางการมองเห็น 2 0.0062
ความพิการทางสติปัญญา 1 0.0031
ความพิการร่างกายและสุขภาพ 5 0.0154
ความพิการทางการเรียนรู้ 250 0.7723
ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ 2 0.0062
ความพิการทางการออทิสติก 2 0.0062
รวมทั้งหมด 262 0.8094

แผนภูมิแสดงจำนวนโรงเรียน จำแนกตามขนาด

ขนาดโรงเรียน จำนวน (รร.) ร้อยละ
รร.ขนาดเล็ก 19 51.35
รร.ขนาดกลาง 11 29.73
รร.ขนาดใหญ่ 2 5.41
รร.ขนาดใหญ่พิเศษ 5 13.51

แผนภูมิแสดจำนวนโรงเรียน จำแนกตามสหวิทยาเขต

สหวิทยาเขต จำนวน (รร.) ร้อยละ
เมืองพระยาภักดีชุมพล 410.81
พญาแล 513.51
แก้งคร้อคอนสวรรค์ 718.92
บัวแดงภักดี 513.51
ภูตะเภาทุ่งกะมัง 616.22
เมืองสี่มุม 513.51
ทุ่งดอกกระเจียว513.51

แผนภูมิแสดงจำนวนโรงเรียน จำแนกตามอำเภอ

# อำเภอ จำนวน (รร.) ร้อยละ
1เมืองชัยภูมิ821.62
2บ้านเขว้า12.7
3ซับใหญ่00
4เนินสง่า00
5หนองบัวระเหว25.41
6จัตุรัส38.11
7คอนสวรรค์410.81
8แก้งคร้อ38.11
9หนองบัวแดง38.11
10บำเหน็จณรงค์38.11
11ภูเขียว38.11
12ภักดีชุมพล25.41
13บ้านแท่น12.7
14เกษตรสมบูรณ์00
15เทพสถิต25.41
16คอนสาร25.41

ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
 • ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์
 • นายประทีปแสง พลรักษา
 • ดร.พัฒนรินทร์ จันทะรัตน์
 • ดร.พิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
 • ดร.พัฒนรินทร์ จันทะรัตน์
 • นายชาตรี ทวีนาท
 • นายพงศธร ซุยสี
 • น.ส.กัญจน์ณิชา ศิริคำ

"เรียนดี มีความสุข"
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.ชัยภูมิ